Dnia 2 lutego 2016 r. w siedzibie Muzeum, odbyło się doroczne posiedzenie Rady Muzeum, którego rolą jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocena działalności oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności, a także sprawozdania rocznego realizowanych zadań.
Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach została powołana Uchwałą Radę Powiatu w Opolu Lubelskim Nr XXXIX/299/2014 dnia 7 listopada 2014 r.
W skład Rady wchodzą:
Przewodniczący Rady – Paweł Lis
Z-ca Przewodniczącego – Anna Nowaczek,
Sekretarz – Elżbieta Żyszkiewicz
Członkowie – Ewa Nowaczek, Anita Wrona, Łukasz Król, Jacek Rosły. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata, to jest od dnia 1 listopada 2014 r.
Porządek obrad:
1. Przywitanie członków Rady przez Dyrektora Muzeum, sprawy formalne. Przekazanie głosu Przewodniczącemu Rady Pawłowi Lisowi, zatwierdzenie porządku obrad.
2. Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z posiedzenia Rady z 16.02.2015 roku 3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego za 2015 rok , dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania.
4. Rozpatrzenie planu na działalności muzeum w 2016 r. i stanu realizacji założeń planu (frekwencja, zakupy eksponatów, gospodarka finansowa, ekspozycje stałe); dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem planu.
5. Przedstawienie głównych założeń planu na 2016 r. przez Dyrektora Muzeum.
6. Dyskusja, wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Rada Muzeum jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach za rok 2015 oraz pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2016, jednocześnie sugerując, zastanowieniem się nad celowością przejęcia ekspozycji muzealiów archeologicznych pozyskanych podczas ratowniczych badań cmentarzyska w Niezdowie, gmina Opole Lubelskie.