Z dniem 17 sierpnia ,  Ispektorem  Danych Osobowych w naszej jednostce, została  Pani Joanna Rycaj.
ZARZĄDZENIE NR 3/2020
z dnia 17 sierpnia 2020
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
Zarządza się, co następuje:
§ 1
Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pani Joanna Rycaj inspektor@cbi24.pl

§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach
z dnia 04 czerwca 2018 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.