Na wystawie zaprezentowano zabytki dotyczą okresu wpływów rzymskich ( II – V w.n.e.).  pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych w Nieszawie Kolonii –Gmina Józefów nad Wisłą przeprowadzonych przez archeologów z Muzeum Lubelskiego w Lublinie Są to pojedyncze monety, fragmenty ceramiki stołowej i kuchennej, przedmioty codziennego użytku zrobione z gliny, metalu, kości zwierzęcych i kamienia. Uzupełnieniem ekspozycji jest wystawa informacyjno-fotograficzna „NIESZAWA KOLONIA, POWIAT OPOLE LUBELSKIE, STANOWISKO 5, OSADA KULTURY PRZEWORSKIEJ II-V W. N. E” Odmienną grupę eksponatów stanowią zabytki odkryte przez archeologów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na terenie dawnych grodów wczesnośredniowiecznych Chodlika, Żmijowisk, Kłodnicy i Podgórza, usytuowanych nad rzeką Chodelską w Gminie Karczmiska. Zobaczymy tu przykłady ceramiki chodlikowskiej, przedmioty metalowe i kamienne. Wystawa planszowa informacyjno –fotograficzna  „CERAMIKA CHODLIKOWSKA… 1200 LAT PÓŹNIEJ” pozwoli nam prześledzić cały cykl tworzenia ceramiki wczesnośredniowiecznej dawną pradziejową metodą.  Zgromadzone na wystawie archeologicznej  eksponaty pomogą nam lepiej poznać dzieje naszego regionu i rozwój przestrzenny od pradziejów po czasy nowożytne i współczesne.